Dobór i bezpieczne użytkowanie wysokociśnieniowych przewodów hydraulicznych

Podstawowe uwagi

1. Bezpieczeństwo doboru

Należy mieć świadomość, że przewody hydrauliki siłowej często pracują w ciężkich warunkach, przy wysokim ciśnieniu, dlatego należy przykładać szczególną uwagę do jakości półproduktów, z których produkowane są przewody hydrauliczne. Przewody hydrauliczne mogą ulec uszkodzeniu niespodziewanie, z wielu powodów. Jest więc konieczne, aby zaprojektowane układy hydrauliczne i maszyny były zgodnie z przepisami i zasadami BHP, i zaprojektowane tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla przebywających w pobliżu ludzi.

2. Odpowiedzialność użytkownika

Przewody hydrauliczne stosowane są w bardzo wielu aplikacjach i w bardzo szerokim zakresie. Nie gwarantujemy, że dobór węży hydraulicznych i końcówek, a także akcesoriów do przewodów hydraulicznych dokonany przez Klienta, został dokonany prawidłowo. Klient jest odpowiedzialny za ostateczny dobór komponentów i zagwarantowanie, że dobrane elementy odpowiadają wymaganiom w miejscu ich montażu, oraz za prawidłowe oznaczenie maszyn wyposażonych w komponenty wysokiego ciśnienia. Pracownicy Normapress zawsze chętnie służą pomocą w prawidłowym doborze powyższych komponentów.

 

Prawidłowy dobór węży i końcówek w procesie produkcji przewodu hydraulicznego

1. Ciśnienie i podciśnienie

Prawidłowy dobór węża hydraulicznego musi uwzględniać ciśnienie panujące w układzie hydraulicznym. Wartość ciśnienia pracy przewodu hydraulicznego musi być wyższa lub równa ciśnieniu panującemu w układzie hydraulicznym urządzenia. Wartości skoków ciśnienia w układzie hydraulicznym również muszą mieścić się w wartości maksymalnego ciśnienia pracy przewodu hydraulicznego. Prawidłowy dobór węża w układzie podciśnieniowym musi uwzględniać odporność przewodu hydraulicznego na efekt spłaszczenie, który powoduje zanik przepływu medium.

2. Temperatura

Prawidłowy dobór komponentów węża hydraulicznego musi uwzględniać temperaturę medium płynącym w przewodzie hydraulicznym, oraz temperaturę otoczenia. Wartość dopuszczalnej minimalnej i maksymalnej temperatury pracy przewodu hydraulicznego musi zawierać się w wartościach temperatur wymaganych dla medium oraz otoczenia.

3. Odporność chemiczna i środowiskowa

Prawidłowy dobór węża, końcówek i tulejek musi uwzględnić odporność chemiczną tych komponentów na medium pracujące w układzie hydraulicznym. Odporność poszczególnych komponentów można sprawdzić w Tabeli Rezystancji Chemicznej, dostępnej dla zalogowanych Klientów oraz w siedzibie Normapress.

W doborze przewodów należy uwzględnić również warunki zewnętrzne, panujące w bezpośrednim otoczeniu pracującego przewodu. Należy uwzględnić promieniowanie UV, temperaturę, poziom i rodzaj wilgoci, zasolenie, czynniki chemiczne, gdyż aspekty te mogą powodować przyspieszone starzenie się przewodu hydraulicznego.

4. Średnice i gwinty

Zarówno średnica przewodu jak i prawidłowy dobór końcówek gwintowanych ma znaczenie dla sprawności układu hydraulicznego oraz montażu gotowego przewodu. Nieprawidłowa średnica przewodu może przyczynić się do spadku sprawności układu hydraulicznego, generując dławienie przepływu, spadki ciśnienia i wzrost temperatury, natomiast nieprawidłowy dobór końcówek może spowodować opóźnienia w montażu generując niepotrzebne koszty. Pracownicy Normapress chętnie pomogą dobrać właściwe rozwiązanie dla każdego układu hydraulicznego wysokiego ciśnienia.

5. Przewodnictwo elektryczne

Niektóre aplikacje wymagają, by przewód przewodził, lub nie przewodził prądu elektrycznego.

W przypadku wymagań dotyczących tego parametru pracy przewodów pracownicy Normapress pomogą dobrać odpowiedni typ przewodu.

6. Przenikalność

Ten parametr doboru przewodu określa zjawisko przenikania cząsteczek medium, które płynie w przewodzie i często pojawia się w przewodach stosowanych do mediów gazowych. Zjawisko przenikania cząstek gazu może powodować zagrożenie wybuchem lub skażeniem, ale także straty spowodowane utratą medium gazowego. Zjawisko to należy uwzględnić w projektowaniu układów i doborze rozwiązań.

7. Prawidłowy promień gięcia

Jest to parametr określający minimalne możliwe zagięcie przewodu, jakie może być zastosowane. Dla każdego typu przewodu promień ten może być inny, prawidłową wartość podajemy w katalogach producentów węży. Zbyt mały promień gięcia może znacznie zredukować trwałość przewodu hydraulicznego.

 

Prawidłowe zamontowanie przewodu hydraulicznego

1. Zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi

Przewody należy tak poprowadzić, by zapobiec ewentualnym uszkodzeniom mechanicznym, a w razie wystąpienia warunków pracy mogących uszkodzić przewód, należy dobrać odpowiednie zabezpieczenia celem uniknięcia rozszczelnienia przewodu. Normapress dysponuje szeroką gamą osłon i uchwytów zabezpieczających.

2. Prawidłowe prowadzenie przewodów

Przewody muszą być ułożone i zamocowane tak, aby nie spowodować zagięć zmniejszających przepływ nominalny. Nadmierne zginanie, skręcanie, rozciąganie, czy drgania przewodu mogą się przyczynić do obniżenia przepływu oraz przyspieszonego zużycia.

3. Temperatura pracy przewodów

Montując przewody hydrauliki siłowej należy uwzględnić ewentualne narażenie przewodów na działanie wysokiej temperatury, gdyż może ona spowodować zmianę parametrów pracy przewodu, oraz jego ewentualne uszkodzenie. Należy również zabezpieczyć przewody przed procesami występującymi podczas spawania, zgrzewania, czy lutowanie poprzez zastosowanie odpowiednich osłon czy ekranów.

4. Rezerwa długości przewodu hydraulicznego

Dobierając długość przewodu należy uwzględnić wzajemną pracę elementów ruchomych maszyn i urządzeń, aby zachować odpowiednią rezerwę długości przewodu. Należy również uwzględnić zmiany temperatury i ciśnienia, gdyż one również powodują dynamiczne zmiany długości przewodów.

 

Proces produkcji przewodu hydraulicznego

1. Cięcie węża

Proces cięcia wykonywany jest przy użyciu urządzeń zapewniających bezpieczeństwo i czyste warunki pracy. Normapress posiada w ofercie odpowiednie urządzenia, wyposażone w przyrządy miernicze, systemy odciągowe oraz bezpieczne i ciche tarcze tnące.

Przecięcie węża powinno uwzględniać odpowiednią długość, zgodnie z wytycznymi opisanymi w dziale Dobór Końcówek.

2. Dobór oprzyrządowania i prawidłowe zakucie

W procesie zakuwania przewodu hydraulicznego parametrem określającym prawidłowe zakucie jest średnica obu tulejek, zakutych na przewodzie hydraulicznym, mierzona w połowie ich długości. Aby uzyskać prawidłową średnice po zakuciu należy dobrać szczęki o odpowiednim zakresie średnic.

Prawidłowe wartości wymiarów po zakuciu, oraz właściwe typy szczęk do zakuwania są podane w Tabeli Zakuwania Normapress, dostępnej dla każdego typu przewodu.

3. Próba ciśnieniowa

Po dokonaniu zakucia przewodu i sprawdzeniu średnic tulejek można wykonać dodatkową próbę ciśnieniową. Urządzenia do wykonywania prób ciśnieniowych dostępne są na naszej stronie internetowej w dziale „Maszyny do przewodów i rur”.

 

Okresowa kontrola przewodów wysokociśnieniowych

Ważne: brak okresowej kontroli przewodów wysokociśnieniowych może spowodować skrócenie trwałości samych przewodów, ale także całego układu, w którym przewody pracują, generując nieprzewidziane koszty. Co gorsza może się również przyczynić do powstania zagrożenia dla ludzi przebywających w pobliżu układu hydraulicznego. Przegląd powinien odbyć się z określoną częstotliwością, adekwatną do warunków pracy przewodów, przepisów panujących w danym kraju dla danej branży, oraz zgodną z instrukcją obsługi maszyny. W przeglądzie należy uwzględnić poniższe punkty:

1. Ocena wizualna

Ocena wizualna to podstawowy punkt okresowej kontroli. Jeżeli podczas oceny wizualnej zostaną stwierdzone zjawiska takie jak: nieszczelność przewodu w którymkolwiek miejscu, przetarcie przewodu lub inne uszkodzenie mechaniczne, widoczne pęcherze, pęknięcia spowodowane starzeniem się materiału przewodu, korozja końcówek, nadmierne skręcenie lub inna nieprawidłowa deformacja przewodów, należy bezwzględnie wymienić przewód, działając zgodnie z instrukcją właściwą dla danego urządzenia.

2. Próba ciśnieniowa

Przed zamontowaniem do maszyny przewody powinny być poddane próbie ciśnieniowej, wykonanej w specjalnie do tego celu zaprojektowanym urządzeniu testowym. Urządzenia dostępne są na www.normapress.pl w dziale „Maszyny do przewodów i rur”.

3. Sprawdzenie czynnika roboczego

Okresowo należy poddać kontroli olej hydrauliczny pracujący w układzie hydraulicznym urządzenia, sprawdzając poziom oleju. Olej hydrauliczny należy okresowo wymieniać, zachowując terminy zgodne z zaleceniami producenta urządzenia.

 

Jak zmierzyć przewód hydrauliczny?

Pomiar długości przewodu hydraulicznego [L] wykonujemy mierząc odległość [mm] pomiędzy końcówkami przewodu,
według poniższych schematów.

Hydraulika siłowa - jak zmierzyć przewód hydrauliczny

Dla przewodów wyposażonych z jednej strony w końcówkę o kącie 90°, a z drugiej końcówkę prostą,
podajemy długość od osi końcówki kątowej 90°, do czoła uszczelniającego końcówki prostej.

Hydraulika siłowa - jak zmierzyć przewód hydrauliczny

Dla przewodów wyposażonych z jednej strony w końcówkę o kącie 90°, a z drugiej końcówkę o kącie 45°,
podajemy długość od osi końcówki kątowej 90°, do osi końcówki kątowej 45°

Hydraulika siłowa - jak zmierzyć przewód hydrauliczny

Dla przewodów wyposażonych z dwóch stron w końcówki o kącie 90°,
podajemy długość pomiędzy osiami gwóch końcówek

Hydraulika siłowa - jak zmierzyć przewód hydrauliczny

Dla przewodów wyposażonych z jednej strony w końcówkę o kącie 90°, a z drugiej końcówkę oczkową,
podajemy długość od osi końcówki kątowej 90°, do osi końcówki oczkowej

Tolerancja długości gotowych przewodów hydraulicznych według normy DIN 20066

W procesie montażu przewodu hydraulicznego (podczas operacji zaciskania końcówek) dochodzi do nieznacznej zmiany długości węże po jego zakuciu. Wartości te należy każdorazowo uwzględnić podczas dobierania długości przewodów.

Wartości te określa poniższa tabela:

Długość przewodu wraz z końcówkami

Zakres zmiany długości dla przewodów do DN25

Zakres zmiany długości dla przewodów od DN32 do DN50

Zakres zmiany długości dla przewodów powyżej  DN60

do 630mm

-3 do +7 mm

-4 do +12 mm

-6 do +25 mm

630mm do 1250mm

-4 do +12 mm

-6 do +20 mm

-6 do +25 mm

1250mm do 2500mm

-6 do +20 mm

-6 do +25 mm

-6 do +25 mm

2500mm do 8000mm

-0,5% do +1,5%

-6 do +25 mm

powyżej 8000mm

-1%  do +3%

-1%  do +3%

Pomiar kąta pomiędzy końcówkami

W przypadku występowania dwóch końcówek kątowych dokonujemy pomiaru kąta zawartego pomiędzy końcówkami według poniższego diagramu.
Kąt mierzymy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, od końcówki dalszej, do końcówki bliższej, patrząc w osi przewodu.

Hydraulika siłowa - jak zmierzyć przewód hydrauliczny