1. DEFINICJE

Sprzedawca – oznacza firmę NORMAPRESS Kobiela Spółka Komandytowa z siedzibą w Katowicach KRS Numer 0000980900 (dalej w treści jako „NORMAPRESS”).

Kupujący – oznacza przedsiębiorcę określonego na fakturze, dokumencie WZ lub ofercie jako kupujący.

Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży towarów bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy Sprzedaży towarów wynika, że nie posiada ona dla tego Kupującego zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Do Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta zastosowania mają odpowiednie przepisy Ustawy oraz prawach konsumenta oraz przepisy ustawy Kodeks Cywilny, a także postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży w punktach, gdzie odwołują się bezpośrednio do takiego Kupującego.

Umowa sprzedaży towarów – oznacza umowę sprzedaży towarów zawartą przez NORMAPRESS z Kupującym.

Towar – oznacza maszyny i/lub komponenty hydrauliki siłowej, pneumatyki oraz układów centralnego smarowania a także wszelkie inne akcesoria będące w aktualnej ofercie NORMAPRESS.

Zamówienie – oznacza zamówienie na Towar złożone przez Kupującego telefonicznie, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, a otrzymane przez NORMAPRESS i przez NORMAPRESS potwierdzone za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres e – mail. Zamówienie powinno określać co najmniej: dokładne określenie Towaru, cenę oraz warunki dostawy, w tym termin dostawy.

Serwis – obsługa w zakresie napraw lub konserwacji sprzętu oraz zespół osób wykonujących usługi w tym zakresie.

2. ZASTOSOWANIE

2.1. Niniejsze zasady mają zastosowanie do wszystkich Umów sprzedaży towarów od NORMAPRESS na rzecz Kupującego. Przedstawione warunki dotyczą Umów sprzedaży towarów, których miejsce wykonania znajdować się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy ze względu na miejsce wykonania Umowy sprzedaży towarów zawartej na podstawie niniejszych warunków, konieczne będzie zastosowanie regulacji dotyczących eksportu z terytorium RP, Warunki niniejsze znajdą zastosowanie w zakresie nie wyłączonym takimi regulacjami, a Umowa sprzedaży towarów określi sposób wykonania obowiązków z tym związanych.

2.2 Kupujący, który składa Zamówienie u Sprzedawcy, wyraża tym samym zgodę na niniejsze Warunki i je akceptuje.
Wszelkie informacje lub uściślenia ustne związane ze złożonym Zamówieniem, w tym w szczególności dokonane telefonicznie pomiędzy NORMAPRESS, a Kupującym muszą być potwierdzone za pośrednictwem poczty elektronicznej by stały się wiążące. Brak sprzeciwu Kupującego w ciągu 24 godzin od czasu wysłania wiadomości elektronicznej z uściślonymi warunkami Zamówienia, uważa się za zgodę Kupującego na przedstawione warunki Zamówienia. Nieważność lub wyłączenie, także umowne, któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków, nie powoduje nieważności lub wyłączenia pozostałych postanowień Warunków.

3. ZAWARCIE UMOWY

3.1. Zawarcie Umowy sprzedaży towarów następuje poprzez złożenie przez Kupującego Zamówienia i jego przyjęcie przez NORMAPRESS. Zamówienie musi być złożone przez upoważnionego pracownika/zleceniobiorcę Kupującego. Wyjątkiem są zamówienia składane przez platformę B2B. Poprzez platformę B2B zamówienia mogą składać jedynie przedsiębiorcy.

3.2. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez NORMAPRESS za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail wskazany przez Kupującego. Jeżeli Kupujący w ciągu 24 godz. od wysłania do Kupującego potwierdzenia Zamówienia nie złoży rezygnacji poprzez wiadomość e miał lub na piśmie Zamówienie jest przyjęte do realizacji, a Umowa sprzedaży towaru zostaje zawarta.

3.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego – przed przystąpieniem do realizacji zamówienia – ustanowienia – na rzecz Sprzedawcy – nieodwołalnych zabezpieczeń płatności w postaci: a) faktura Proforma b) gwarancji bankowej c) akredytywy bankowej d) polisy ubezpieczeniowej e) cesji wierzytelności f) weksla własnego z klauzulą „bez protestu” g) poręczenia osób trzecich

3.4. Zamówienia wymagające przedpłaty na podstawie faktory Proforma będą uruchomione do realizacji po dokonaniu całkowitej wpłaty na rzecz NORMAPRESS należności wynikającej z faktury Proforma.

3.5. Postanowienia Zamówienia sprzeczne z Warunkami lub aktualną ofertą NORMAPRESS wymagają wyraźnej pisemnej lub wyrażonej ze pośrednictwem e mail zgody NORMAPRESS na takie odstępstwa i dopiero po wyrażeniu takiej zgody stają się Zamówieniem, do którego zastosowanie mają odpowiednio niniejsze Warunki. Jeśli zaś NORMAPRESS nie wyrazi powyższej zgody (także w sposób milczący), wówczas do takich Zamówień stosuje się zasady wyrażone w niniejszych Warunkach oraz/lub w aktualnej ofercie NORMAPRESS.

4. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Towary będą kupowane przez Kupującego po aktualnych cenach obowiązujących w chwili składania Zamówienia (aktualna oferta NORMAPRESS). Na życzenie Kupującego, NORMAPRESS poinformuje Kupującego o aktualnych cenach Towarów. Ceny wskazane w ofercie są cenami netto – nie zawierają podatków, kosztów przesyłki i opakowania, które pokrywa Kupujący. Jeżeli cenę Towaru ustalono jako równowartość oznaczonej kwoty w walucie obcej a w trakcie wykonywania Umowy nastąpiła zmiana wartości tej waluty w stosunku do złotego polskiego, faktura za Towar zostaje wystawiona według kursu tej waluty z dnia wystawienia faktury.

4.2. Nowi klienci zobowiązani są do uregulowania płatności w formie przedpłaty na konto wskazane przez NORMAPRESS lub kartą w siedzibie firmy, w przypadku co najmniej trzech pierwszych transakcji. W przypadku płatności przy odbiorze za towary sprowadzane na Zamówienie Kupującego NORMAPRESS może żądać wpłacenia bezzwrotnej zaliczki (w przypadku rezygnacji ) w wysokości do 30% wartości Zamówienia. NORMAPRESS może udzielić Kupującemu kredytu kupieckiego po co najmniej trzech pozytywnych transakcjach sfinalizowanych na zasadzie płatności przedpłatą. Warunkiem udzielenia kredytu kupieckiego jest złożenie prośby przez Kupującego w formie pisemnej lub poprzez e-mail, oraz pozytywna weryfikacja dokumentów rejestrowych Kontrahenta przeprowadzana przez Specjalistę ds. Administracji. Weryfikacja trwa 1 dzień roboczy. Po przyznaniu kredytu kupieckiego Kupujący jest informowany drogą elektroniczną. NORMAPRESS zastrzega sobie prawo do zmiany początkowo przyznanych warunków w oparciu o historię transakcji i terminowość płatności.

4.3. Za chwilę zapłaty na rzecz NORMAPRESS uważa się dzień uznana rachunku bankowego NORMAPRESS całością kwoty do zapłaty przez Kupującego. Płatności należy regulować terminowo zgodnie z zapisami na fakturze.

4.4. NORMAPRESS ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży towaru ze skutkiem natychmiastowym, składając Kupującemu powiadomienie na piśmie, w przypadku gdy Kupujący w istotny sposób narusza swe obowiązki wynikające z Umowy sprzedaży towaru. Wówczas Kupujący zwróci NORMAPRESS wszystkie poniesione i udokumentowane przez NORMAPRESS koszty związane z realizacją Umowy sprzedaży towaru. Kupujący nie jest uprawniony do potrącania, kompensowania lub odliczania kwot, jakich dochodzi od NORMAPRESS od kwoty, jaką zobowiązany jest zapłacić NORMAPRESS z tytułu Umowy sprzedaży towaru lub innej umowy z NORMAPRESS. NORMAPRESS jest zobowiązana dostarczyć Towary wyłącznie, jeśli Kupujący dokonał należnej zapłaty wszelkich kwot, jakie zobowiązany jest zapłacić NORMAPRESS w dniu dostawy z tytułu Umowy sprzedaży towaru. Sprzedający ma ponadto prawo zawiesić dostawę Towarów jeśli Kupujący dopuścił się opóźnienia w płatności z tytułu Umowy sprzedaży towaru lub innej wiążącej strony umowy, przy czym nie ma to wpływu na inne prawa NORMAPRESS wynikające z Umowy sprzedaży towaru, innej umowy lub przepisów prawa.

4.5. NORMAPRESS ma prawo zablokować możliwość udzielenia kredytu kupieckiego i żądać przedpłaty lub płatności kartą w przypadku zaległości Kupującego przekraczających 10 dni po wyznaczonym terminie zgodnym z zapisami na fakturze.

4.6. NORMAPRESS nie jest zobowiązana do wznowienia dostaw, dopóki Kupujący nie dokona płatności wszelkich zaległych należności wraz ze wszelkimi kosztami i należnymi odsetkami.

5. DOSTAWA I SIŁA WYŻSZA

5.1. NORMAPRESS podejmuje się realizacji dostawy na podstawie złożonego przez Kupującego Zamówienia. O ile strony nie uzgodniły inaczej, dostawa towarów następuje na koszt Kupującego według ustalonych wspólnie zasad spedycji. NORMAPRESS wedle własnego wyboru zleci profesjonalnemu podmiotowi transport towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego.

5.2. NORMAPRESS wolna jest od odpowiedzialności za ubytki, zmiany lub uszkodzenia Towaru powstałe podczas transportu. Uszkodzenia towaru nie zwalniają Kupującego z obowiązku zapłaty za towar i nie uprawniają Kupującego do żądania dostarczenia towaru wolnego bez usterek lub do żądania zapłaty odszkodowania. Na wyraźne pisemne lub e-mailowe żądanie Kupującego NORMAPRESS ubezpieczy transport Towaru na warunkach i na koszt Sprzedawcy.

5.3. W przypadku przewożenia Towaru na ryzyko NORMAPRESS, Kupujący ma obowiązek dokładnego sprawdzenia Towaru z chwilą ich dostarczenia. Kupujący zobowiązany jest natychmiast, nie później niż w dniu odbioru Towaru za pośrednictwem wiadomości e – mail powiadomić NORMAPRESS o uszkodzeniach lub brakach ilościowych Towaru w dostawie pod rygorem utraty swoich uprawnień z tytułu uszkodzeń lub braków.

5.4. W przypadku, gdy Kupujący nie otrzyma Towaru w uzgodnionym terminie dostawy, zobowiązany jest on powiadomić NORMAPRESS w ciągu 48 godzin od uzgodnionego terminu dostawy. NORMAPRESS zwolniony jest z obowiązku dostarczenia towarów w pierwotnym terminie dostawy i może przesunąć termin dostawy, jeśli wystąpią zdarzenia pozostające poza kontrolą NORMAPRESS (jak np. siła wyższa), uniemożliwiające mu wykonanie umowy bez prawa dla Kupującego do żądania z tego tytułu odszkodowania lub innych należności. NORMAPRESS może odstąpić od umowy, jeśli takie zdarzenie uniemożliwiają NORMAPRESS wykonanie umowy bez prawa dla Kupującego do dochodzenia odszkodowania lub innych należności.

5.5. NORMAPRESS może odmówić, zmniejszyć lub zawiesić dostawę towarów, by racjonalnie rozdzielić posiadane zapasy pomiędzy Kupującym a innymi swymi odbiorcami (w tym Kupującymi), jeśli zdarzenia pozostające poza możliwą kontrolą NORMAPRESS uniemożliwiają dostarczenie wszystkich zamówionych towarów i całkowitą realizację zamówień złożonych także przez innych odbiorców (w tym Kupujących) NORMAPRESS, o czym NORMAPRESS zobowiązuje się powiadomić Kupującego bez zbędnej zwłoki za pośrednictwem wiadomości e – mail. W takim przypadku, Kupujący ma prawo w terminie 3 (trzech) dni od dnia otrzymania takiej informacji od NORMAPRESS odstąpić od zamówienia/zamówień, które nie zostało/ zostały zrealizowane bez dalszych roszczeń wobec NORMAPRESS, w tym w szczególności bez prawa do żądania odszkodowania od NORMAPRESS. NORMAPRESS zobowiązuje się wówczas zwrócić na rzecz Kupującego wpłacone przez Kupującego na rzecz NORMAPRESS środki pieniężne związane z realizacją Zamówienia, w tym w szczególności zaliczkę/zadatek/przedpłatę. Strony dokonają stosownych korekt dokumentów księgowych.

6. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI, RYZYKO

6.1. Prawo własności dostarczonych Towarów przechodzi na Kupującego dopiero z chwilą dokonania pełnej płatności za Towar NORMAPRESS ma prawo żądać zwrotu dostarczonego Kupującemu towaru, przed przejściem na niego prawa własności w przypadku naruszenia przez Kupującego któregokolwiek postanowienia niniejszych warunków sprzedaży. Ryzyko utraty i/lub uszkodzenia towarów przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia mu towarów.

7. WYŁĄCZENIE RĘKOJMI, GWARANCJA JAKOŚCI, SERWIS, REKLAMACJE

7.1. Strony zgodnie postanawiają, iż w związku z udzieloną gwarancją, wyłączają prawo skorzystania przez Kupującego z uprawnień z tytułu rękojmi. Wyłączenie rękojmi nie ma zastosowania w przypadku gdy stroną umowy jest konsument. W takim przypadku postanowienia mają zastosowanie tylko wówczas, gdy nie narusza to praw konsumentów określonych we właściwych przepisach prawa. Kupujący otrzymuje od NORMAPRESS gwarancję producenta. W okresie gwarancji producent zapewnia sprawność techniczną towaru i uzyskanie parametrów technologicznych określonych w specyfikacji technicznej, dołączonej do towaru.

7.2. Gwarancja nie obejmuje usterek, wad i uszkodzeń towaru będących następstwem nieprawidłowej eksploatacji, montażu, normalnego zużycia towaru oraz ingerencji w towar przez nieautoryzowany zakład serwisowy.

7.3. NORMAPRESS zobowiązana jest do rozwiązania reklamacji wad fizycznych towaru na swój koszt lub dostarczenia towaru wolnego od wad, jeżeli wady te zostaną ujawnione w okresie gwarancji i powstaną z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji jeżeli nie zawiadomi pisemnie NORMAPRESS o wadzie w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady, przy czym powiadomienie musi być dokonane listem poleconym, potwierdzonym dodatkowo telefonicznie przez Kupującego.

7.4. NORMAPRESS zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania skutecznego powiadomienia od Kupującego. Termin usunięcia usterki może zostać przedłużony w wyjątkowych okolicznościach nie pozwalających na rozwiązanie reklamacji. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w razie dokonania naprawy towaru bez zgody i/lub wiedzy NORMAPRESS. Towary objęte gwarancją producenta są serwisowane przez autoryzowane serwisy na warunkach określonych przez producenta. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z gwarancji jest przedstawienie w chwili zwracania się o usługę gwarancyjną łącznie: poprawnie wypełnioną kartę gwarancyjną, ważnego dowodu zakupu oraz dostarczenia do siedziby NORMAPRESS na własny koszt wadliwego produktu w oryginalnym opakowaniu z takim wyposażeniem z jakim został zakupiony przez Kupującego.

Rękojmia przy umowach zawieranych z przedsiębiorcami z uprawnieniami konsumenta:

7.5. Sprzedawca zapewnia sprzedaż Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta może:
A. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę, albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca z uprawnieniem konsumenta może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia,
B. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad, lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.

7.6. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta jest niemożliwe, lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

7.7. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy, przy czym koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

7.8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży Towaru, lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Towaru lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

7.9 Wszelkie reklamacje związane z Towarem, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Sprzedawca w terminie14 dni od dnia złożenia reklamacji, ustosunkuje się do niej. Sprzedawca umożliwia Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

8.1. Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży towaru w razie opóźnienia NORMAPRESS w realizacji zamówienia w terminie określonym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, po uprzednim pisemnym wezwaniu Sprzedawcy do realizacji zamówienia w dodatkowym terminie 7 dni i bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu. W razie odstąpienia Kupującego od Umowy sprzedaży towaru z przyczyn określonych wyżej, NORMAPRESS jest zobowiązana do zwrotu Kupującemu dotychczas zapłaconej części ceny.

8.2. NORMAPRESS może odstąpić od Umowy sprzedaży towaru, w szczególności w razie opóźnienia Kupującego w zapłacie części lub całości należności. Wpłacona przez KUPUJACEGO część ceny podlega wówczas zwrotowi na rzecz Kupującego jednak po odjęciu zaliczki wpłaconej przez Kupującego na poczet Zamówienia oraz po odjęciu kosztów NORMAPRESS poniesionych w związku z tym Zamówieniem. Strony mogą w każdym czasie rozwiązać Umowę sprzedaży towaru za pisemnym porozumieniem pod rygorem nieważności.

8.3. Kupujący może odmówić przyjęcia towaru w przypadku gdy towar jest niezgodny z postanowieniami Umowy sprzedaży towaru. Kupujący ma obowiązek pisemnie oraz poprzez e-mail powiadomić NORMAPRESS o odmowie przyjęcia Towaru w ciągu 24 godzin od dnia dostawy oraz przyczynach takiej odmowy. W przypadku zwrotu towaru, Kupujący jest zobowiązany przygotować Towar do odbioru przez NORMAPRESS w sposób i czasie wskazanym przez NORMAPRESS.

Odstąpienie od umowy przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta:

8.4. Kupujący będący Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę Sprzedaży Towarów, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkami określonymi poniżej. Bieg powyższego terminu rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

8.5. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży towarów składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny NORMAPRESS, lub też na adres poczty elektronicznej, tj. normapress@normapress.pl. Do zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłanie takiego oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta otrzymanie odstąpienia na formularzu. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Jeżeli Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Towaru zanim Sprzedawca przyjął ofertę, oferta przestaje wiązać.
Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży towaru, zwraca wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6. Jeżeli Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Towar powinien być zwrócony do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta odstąpił od Umowy Sprzedaży towaru, przy czym do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

8.7. W wypadku odstąpienia Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu. Jeśli ze względu na rodzaj Towaru, Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany kurierem, Sprzedawca informuje Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy.

8.8. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8.9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży Towaru nie przysługuje Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

9. KARY UMOWNE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9.1. NORMAPRESS dołoży wszelkich starań celem terminowego wykonywania dostaw Towarów. NORMAPRESS w żadnym przypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach chyba, że odpowiedzialność taka została uzgodniona podpisaniem odrębnej umowy przez Strony. NORMAPRESS nie odpowiada za kary umowne płatne przez Kupującego na rzecz jego kontrahentów, zleceniodawców i innych podmiotów/osób lub też za inne roszczenia podnoszone przez osoby trzecie (w tym w szczególności kontrahentów) wobec Kupującego z tytułu opóźnienia w dostawie Towarów.

9.2. Nieodebranie przez Kupującego zamówionego Towaru w ustalonym terminie upoważnia NORMAPRESS do obciążenia Kupującego karą umowną w wysokości 0,1 % ogólnej wartości Zamówienia netto za każdy dzień opóźnienia w odbiorze Towaru. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przekraczającego jej wysokość.

9.3. Sprzedawca nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Kupującego, użytkownika Towaru, klientów użytkowników Towaru, ich następców prawnych lub beneficjentów, cesjonariuszy, z tytułu szkód, w tym szkód rzeczywistych lub utraconych korzyści, z tytułu wtórnych, przypadkowych, pośrednich, strat moralnych (zadośćuczynienia) lub wad, awarii lub usterek Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży towaru, w tym utraty użytkowania, utraconych korzyści, odsetek, straty wartości firmy, zatrzymania prac, przerw w usługach, utraty wartości innych towarów, strat spowodowanych zamknięciem obiektu, przestoju, kosztów energii, zwiększonych kosztów eksploatacji, kosztów finansowania, strat w zakresie zarządzania lub siły roboczej, kar (w tym umownych), grzywien, przestojów, utraty rozwoju zasobów, kosztów zakupu lub wymiany zasilania zastępczego, a wynikających lub związanych z umowami zawartymi pomiędzy Kupującym, użytkownikiem Towaru, klientem użytkownika Towaru, ich następcami prawnych lub beneficjentem lub cesjonariuszem a innymi podmiotami, których przedmiotem jest Towar.

10. ZWROT TOWARU NOWEGO

10.1. Kupujący za zgodą NORMAPRESS wyrażoną na piśmie lub w wiadomości e – mail może dokonać zwrotu do NORMAPRESS Towaru już dostarczonego przez NORMAPRESS do Kupującego, pod warunkiem, że Towar pochodził z magazynu NORMAPRESS, czyli nie został sprowadzony na zamówienie Kupującego, oraz Towar nie był używany i pozostaje w oryginalnym opakowaniu, a zwrot do NORMAPRESS nastąpi staraniem i na koszt Kupującego w terminie nie później niż w ciągu 7 dni od daty dostarczenia Towaru do Kupującego. W celu dokonania zwrotu w pierwszej kolejności Kupujący wypełnia formularz zwrotu, dostępny na stronie internetowej www.normapress.pl

10.2. W razie wyrażenia przez NORMAPRESS zgody na dokonanie zwrotu Towaru, NORMAPRESS nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów, w szczególności transport odbędzie się na koszt Kupującego.

10.3. NORMAPRESS dokona kontroli odebranego Towaru i będzie mogła zdecydować, czy zwrot wartości zapłaconej przez Kupującego na poczet zwróconego Towaru będzie wynosił 100%, czy też zostanie ona pomniejszona o koszty kontroli, usprawnienia i działań administracji poniesiony przez NORMAPRESS. Zwrot płatności dokonywany jest po wystawieniu korekty do faktury sprzedaży, która Kupujący zobowiązuje się podpisać i odesłać w oryginale do NORMAPRESS.

10.4. Zwrot obejmuje tylko towary zakupione na fakturę VAT, nie obejmuje towarów zakupionych na paragon.

10.5. Zwrotowi nie podlegają przewody hydrauliczne, których długość odbiega od wartości zamówionej, ale mieści się w granicach podanych w normie DIN20066. Szczegółowa informacja o normie DIN20066 oraz dopuszczalnych odchyłkach długości gotowych przewodów hydraulicznych znajduje się w bazie wiedzy, można ją także uzyskać w Dziale Handlowym firmy.

11. TAJEMNICA HANDLOWA

11.1. Wszelkie informacje dotyczące działalności NORMAPRESS, które nie są publicznie znane, oraz treść Zamówienia i ustaleń stron związanych z ich wzajemną współpracą handlową, mają charakter poufny i stanowią tajemnicę handlową. Strony uzgadniają, że nie będą ujawniać poufnych informacji osobom trzecim, ani wykorzystywać ich do celów innych niż wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków i Umów sprzedaży towaru.

11.2. Kupujący podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby uniemożliwić ujawnienie informacji poufnych, w tym przez osoby trzecie za pomocą których jest realizowane Zamówienie.

11.3. Jeżeli Kupujący zostanie zobowiązany przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa do ujawnienia jakiejkolwiek informacji dotyczącej działalności NORMAPRESS, zawiadomi o tym NORMAPRESS i będzie z nim współpracować w celu wyeliminowania lub zmniejszenia do minimum negatywnych skutków ujawnienia takich informacji. Niniejsze zobowiązanie wiąże bezterminowo. Bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody NORMAPRESS Kupujący nie będzie używał nazwy, znaków towarowych ani nazw handlowych NORMAPRESS, ani też powoływał się na związki gospodarcze z NORMAPRESS w jakimkolwiek celu.

12. PRAWO WŁAŚCIWE

12.1. Niniejsze Warunki oraz Umowa sprzedaży towaru podlegają prawu polskiemu oraz wyłącznie polskim sądom powszechnym. Orzeczenie przez sąd, że niektóre z postanowień niniejszych Zasad nie mogą być dochodzone przed sądem nie ma wpływu na pozostałe postanowienia, dla których droga sądowa jest dopuszczalna.

12.2. Wszelkie spory wynikłe między Kupującym a NORMAPRESS, związane ze sprzedażą Towaru na podstawie niniejszych Warunków oraz Umów sprzedaży Towaru rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo w Katowicach.

13. ZMIANA OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I GWARANCJI

13.1. NORMAPRESS zastrzega sobie prawo zmian w każdym punkcie powyższych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Gdy taka sytuacja zaistnieje, zmienione Warunki stosuje się do wszystkich nowych Zamówień złożonych po dacie modyfikacji, tak samo dla Zamówień uzupełniających do wcześniejszych Zamówień lub Zamówień związanych z wcześniej dokonaną sprzedażą.

14. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

14.1. Administratorem danych przedsiębiorcy, przekazanych z trakcie rejestracji na platformie sprzedaży hurtowej B2B (zwanym także Platformą NormaB2B) jest NORMAPRESS Kobiela Spółka Komandytowa, al. Roździeńskiego 188 A, 40-203 Katowice, NIP: 9542621737.
14.2. Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zadań wynikających z umów sprzedaży.
14.3. Odbiorcą danych osobowych są upoważnieni pracownicy NORMAPRESS, oraz firmy logistyczne współpracujące z NORMAPRESS przy realizacji dostaw.
14.4. NORMAPRESS nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych, niż w związku z realizacją umów sprzedaży (czyli m.in. proces realizacji zamówień, fakturowanie i rozliczanie zamówień).

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych: https://normapress.pl/rodo