Informacja na temat przetwarzania danych

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, reprezentantów, pracowników lub współpracowników lub innych osób kontaktowych z Państwa strony zbieranych w celach niezbędnych do:
  a) wykonania umowy (w szczególności umowy sprzedaży), której jesteście Państwo stroną;
  b) podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
  c) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (definicja poniżej);
  d) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
  e) na podstawie Państwa zgody - w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody jest spółka NORMAPRESS Kobiela Spółka Komandytowa, al. Roździeńskiego 188 A, 40-203 Katowice, NIP: 9542621737 („Administrator”).

 2. Dane osobowe w zakresie wskazanym powyżej będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, c i f Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

 3. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych powyżej celów. W przypadku przetwarzania danych za zgodą osoby, której dane dotyczą – przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody. Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.

 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia, jeżeli dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych w każdym z następujących przypadków:
  5.1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  5.2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  5.3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  5.4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5.5. dane osobowe musza? zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
  5.6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

  Powyższe nie ma zastosowania w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 3 RODO.

 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w każdym z następujących przypadków:
  6.1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  6.2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  6.3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  6.4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 8. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora), osoba, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciwu wobec tego przetwarzania, pierwotnego lub dalszego (art. 21 ust. 1 RODO). W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 9. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu (art. 21 ust. 2 RODO). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

 10. Dane mogą być udostępniane osobom lub podmiotom uprawnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności na żądanie organów publicznych lub sądowniczych w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa.

 11. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 12. Podanie danych jest dobrowolne; dla szczegółowo określonych celów w odpowiednich umowach obowiązujących u Administratora podanie danych może być niezbędne dla dokonywania określonych transakcji lub czynności.

 13. Decyzje Administratora nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 14. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych: normapress [małpa] normapress.pl  
© SolEx B2B